• English (United Kingdom) (v1.02)
  • English (United States) (v1.02)
  • French (v1.02)
  • Portuguese (v1.02)