• Arabic (v5.07)
 • Belgian Dutch (v7.01)
 • Belgian French (v7.01)
 • Danish (v7.01)
 • Dutch (v7.01)
 • English (Australia) (v7.01)
 • English (South African) (v6.02)
 • English (United Kingdom) (v7.01)
 • English (United States) (v7.01)
 • Finnish (v7.01)
 • French (v7.01)
 • Lithuanian (v7.02)
 • Norwegian (v7.01)
 • Polish (v7.01)
 • Russian (v7.01)
 • Spanish (v7.01)
 • Swedish (v7.01)