• Belgian Dutch (v1.13)
 • Czech (v1.11)
 • Danish (v1.11)
 • Dutch (v1.13)
 • English (Australia) (v1.13)
 • English (United Kingdom) (v1.13)
 • English (United States) (v1.13)
 • French (v1.13)
 • Italian (v1.12)
 • Norwegian (v1.11)
 • Russian (v1.13)
 • Swedish (v1.11)