• Belgian Dutch (v1.04)
  • Czech (v1.04)
  • English (United Kingdom) (v1.04)
  • English (United States) (v1.04)
  • Italian (v1.04)
  • Swedish (v1.04)