• Belgian Dutch (v1.04)
  • Czech (v1.04)
  • English (Australia) (v1.09)
  • English (United Kingdom) (v1.05)
  • English (United States) (v1.05)
  • Italian (v1.09)
  • Swedish (v1.04)