• Belgian Dutch (v1.06)
  • Dutch (v1.06)
  • English (Australia) (v1.06)
  • English (United Kingdom) (v1.07)
  • English (United States) (v1.07)
  • Italian (v1.06)
  • Swedish (v1.07)