• Belgian Dutch (v9.05)
 • Czech (v9.05)
 • Danish (v9.05)
 • Dutch (v9.04)
 • English (Australia) (v9.04)
 • English (United Kingdom) (v9.04)
 • English (United States) (v9.04)
 • Finnish (v9.05)
 • French (v9.05)
 • French (Canada) (v9.04)
 • German (v9.07)
 • Icelandic (v9.04)
 • Norwegian (v9.04)
 • Polish (v9.04)
 • Russian (v9.04)
 • Spanish (v9.04)
 • Swedish (v9.04)
 • Swiss German (v9.04)