• Arabic (v19.05)
 • Arabic (France) (v19.05)
 • Belgian Dutch (v19.05)
 • Belgian French (v19.05)
 • Chinese (English) (v19.05)
 • Croatian (v15.05)
 • Czech (v19.05)
 • Danish (v19.05)
 • Dutch (v19.05)
 • English (Australia) (v19.05)
 • English (South African) (v19.05)
 • English (United Kingdom) (v19.05)
 • English (United States) (v19.05)
 • Finnish (v19.05)
 • French (v19.05)
 • French (Canada) (v19.05)
 • German (v19.05)
 • Greek (English) (v19.05)
 • Icelandic (v19.05)
 • Indian (v17.05)
 • Italian (v19.05)
 • Lithuanian (v17.05)
 • Norwegian (v19.05)
 • Polish (v19.05)
 • Portuguese (v19.05)
 • Portuguese (Brazilian) (v19.05)
 • Russian (v19.05)
 • Slovak (v19.05)
 • Spanish (v19.05)
 • Spanish (Latin America) (v19.05)
 • Swedish (v19.05)
 • Swedish (Arabic) (v19.05)
 • Swiss German (v19.05)
 • Turkish (v19.05)
 • Welsh (v19.05)