EasyReader for Windows - Läsare | Dolphin Computer Access

Navigera i en bok
Hantera bokmärke
Söka efter ord i en bok
Gör inställningar för textens utseende
Gör inställningar för färg och position av textmarkering
Förenkla bokens utseende
Fokus på nuvarande mening
Justera läshastigheten
Växla TTS-röst
Stäng av inspelat ljud i en bok
Korrigera feluttalade ord för TTS
Läs extra innehåll


Navigera i en bok

Du kan använda musklick, tryckskärmsgester eller tangentbordskommandon för att navigera i programmet och läsa en bok. För en komplett förteckning över tangentbordskommandon och tryckskärmsgester se länken: Tangentbordskommandon och tryckskärmsgester.

Här följer några populära tangentbordskommandon:

Funktion

Kortkommando

Spela/stoppa F5 (eller MELLANSLAG)
Nästa synkroniseringspunkt PIL NED
Föregående synkroniseringspunkt PIL UPP
Välj nästa ord PIL HÖGER
Välj föregående ord PIL VÄNSTER
Gå till lista med rubriker (repetera för att stänga listan med rubriker) CTRL + H
Nästa rubrik H
Föregående rubrik SHIFT + H
Nästa rubrik på nivå 1 1
Nästa rubrik på nivå 2 2
Nästa rubrik på nivå 3 3
Föregående rubrik på nivå 1 SHIFT + 1
Föregående rubrik på nivå 2 SHIFT + 2
Föregående rubrik på nivå 3 SHIFT + 3
10 sekunder framåt (endast tillgängligt i böcker som innehåller ljud) CTRL + PIL NED
10 sekunder bakåt (endast tillgängligt i böcker som innehåller ljud) CTRL + PIL UPP
Gå till början HOME
Gå till slutet END
Gå till sida (förutsätter att boken innehåller siduppmärkning) CTRL + G
Skrolla en sida nedåt (vid slutet av dokumentet försöker den att navigera till nästa dokument) PAGE DOWN
Skrolla en sida uppåt (vid början av dokumentet försöker den att navigera till slutet av föregående dokument) PAGE UP
Gå till nästa sida (förutsätter att boken innehåller siduppmärkning) CTRL + PAGE DOWN
Gå till föregående sida (förutsätter att boken innehåller siduppmärkning) CTRL + PAGE UP

Hantera bokmärke

Med bokmärken kan du markera positioner i boken dit du snabbt och smidigt kan navigera. Du kanske vill markera ett favoritstycke eller viktiga fakta som du enkelt behöver hitta vid ett senare tillfälle. EasyReader har ingen begränsning över hur många bokmärken du kan sätta i en bok. Du kan även lägga till en textnotering till ett bokmärke som t.ex. hjälper dig att minnas anledningen till att du satte bokmärket.

En ikon indikerar bokmärkespositionen i boken. Du kan även indikera existensen av ett bokmärke med en ljudsignal. Detta gör du genom att markera kryssrutan "Bokmärkessignal" i "Ljudinställningar" ( Bild på knapp ).

För att lägga till ett bokmärke:

 1. Gå till den plats i boken där du vill lägga till ett bokmärke.
 2. Utför ett av följande alternativ:
  • Tryck B för att lägga till ett standardbokmärke. Ett standardbokmärke markerar positionen i boken utan att stoppa uppspelningen. Standardbokmärken innehåller inte bokmärkesnoteringar.
  • Tryck SHIFT + B för att lägga till ett bokmärke med en textnotering. Ett bokmärke med textnotering stoppar uppspelningen av boken så att du i lugn och ro kan skriva in din notering i redigeringsfältet för bokmärket innan uppspelningen av boken fortsätter.
  • Högerklicka för att öppna snabbmenyn och välj "Lägg till / redigera bokmärke".

Hantera dina bokmärken, lägg till, redigera och ta bort från fliken "Bokmärken" ( Bild på flik ) i navigationsfältet. Använd knappen "Navigation" ( Bild på knapp ) för att växla mellan att visa och dölja navigationsfältet. Du kan även trycka CTRL + B för att öppna fliken "Bokmärken".

Söka efter ord i en bok

Du kan söka efter specifika ord i en bok, tidning eller tidskrift.

För att göra detta:

 1. Skriv in ordet i sökfältet och välj "Sök" ( Bild på knapp ). Om sökfältet inte är synligt välj "Navigation" ( Bild på knapp ) och fliken "Sök" ( Bild på flik ). Du kan även trycka CTRL + F för att gå direkt till fliken "Sök" ( Bild på flik ).
 2. Välj en sökträff för att förflytta dig direkt till den positionen i boken.

Gör inställningar för textens utseende

Du kan justera utseendet av texten i boken genom att välja "Textinställningar" ( Bild på knapp ). De justeringar som går att göra är textstorlek, typ av font, radavstånd, teckenavstånd, marginaler och färg på texten.

De ändringar du utför gäller gemensamt för samtliga böcker du läser.

Gör inställningar för färg och position av textmarkering

EasyReader markerar aktuell mening och ord som läses upp i en bok. Du kan ändra färg för markeringen och hur du vill att den skall skrolla via inställningar i "Textinställningar" ( Bild på knapp ).

Markering av ord är tillgänglig förutsatt att du läser boken med hjälp av talsyntes (TTS). Böcker som innehåller text- och ljudfiler är synkroniserade i samband med produktion av boken.

Förenkla bokens utseende

Du kommer att märka att flera av de böcker som du läser har ett enkelt och tydligt utseende. Böcker med ett mer komplext utseende kan upplevas som mer svårlästa, du kan då välja att markera kryssrutan "Förenkla dokument" för bättre läsbarhet. Kryssrutan "Förenkla dokument" hittar du i "Textinställningar" ( Bild på knapp ).

Fokus på nuvarande mening

Utöver markeringen för att markera den aktuella mening som just läses upp kan du även välja att dimma ut allt annat textinnehåll i boken för att ytterligare underlätta att hålla fokus på den aktuella markerade texten. Kryssrutan "Fokus markering" hittar du i "Textinställningar" ( Bild på knapp ).

Justera läshastigheten

Du ändrar läshastigheten genom att dra i reglaget som finns i "Ljudinställningar" ( Bild på knapp ). Samma reglage hanterar både läshastigheten för inläst och TTS-genererat ljud. Byter du till en annan TTS-röst ändras läshastigheten till standardinställningen för den nya rösten.

Det är även möjligt att justera läshastigheten via kortkommandon. Du kan använda dessa kortkommandon under uppspelning.

Funktion

Kortkommando

Öka uppspelningshastigheten

CTRL + PIL HÖGER

Minska uppspelningshastigheten

CTRL + PIL VÄNSTER

Växla TTS-röst

Ändra till en annan TTS-röst i "Ljudinställningar" ( Bild på knapp ). Det är möjligt att använda samtliga TTS-röster som är tillgängliga på ditt datorsystem förutsatt att de är SAPI 5- eller Dolphin SAM-kompatibla.

För att växla TTS-röst:

 1. Välj "Ljudinställningar" ( Bild på knapp ).
 2. Öppna listan "Röst".
 3. Välj en röst.
 4. Om du vill ändra till en annan talsyntes, gå till "Ändra talsyntes" och välj talsyntes. Efter att du har utfört ditt val återgå till listan "Röst" och välj en röst som är tillgänglig för den nya talsyntesen.

Stäng av inspelat ljud i en bok

Det kan finnas tillfällen där du önskar att stänga av det förinspelade ljudet i en bok som även innehåller text och istället använda din favorit TTS-röst för att läsa texten.

Du stänger av det förinspelade ljudet i boken genom att avmarkera kryssrutan "Använd bokens ljud (när möjligt)" i "Ljudinställningar" ( Bild på knapp ). I samband med att kryssrutan "Använd bokens ljud (när möjligt)" växlar EasyReader till att istället använda vald TTS-röst för att läsa boken. Detta inställningsalternativ är inte tillgängligt när du läser en bok som endast innehåller text och inget ljud.

Korrigera feluttalade ord för TTS

Till och från kommer du att märka att TTS-rösten inte uttalar alla ord korrekt. Detta kan åtgärdas genom att lägga till ordet i ett lexikon.

För att göra detta:

 1. Högerklicka på det aktuella ordet. En snabbmeny öppnas.
 2. Välj menyalternativet "Rätta ord i ordlistan".
 3. Skriv in en alternativ stavning av ordet för att förbättra uttalet.
 4. Använd knappen "Tala" för att lyssna på ordets nya uttal.
 5. När du är nöjd med uttalet, tryck "OK".

Är detta det första tillfället då du använt denna funktion har du också skapat ett nytt lexikon. Du kommer då också att behöva namnge ditt nya uttalslexikon. Du kanske vill namnge ditt nya uttalslexikon relaterat till talsyntesrösten, ämnet eller en specifik bok.

Det är möjligt att skapa så många lexikon du önskar i EasyReader. Du kanske vill skapa flera olika lexikon om du behöver korrigera för feluttalade ord i olika TTS-röster eller om det specifika ämnet du studerar innehåller förkortningar som du istället vill ha upplästa i sin helhet.

Dina lexikon hanterar du i "Ljudinställningar" ( Bild på knapp ). Du kan skapa, redigera, importera och exportera lexikon. Det är även möjligt att lägga till, redigera och ta bort ord som du har lagt till till ett lexikon.

Läs extra innehåll

Extra innehåll som kan hoppas över inkluderar sidnummer, fotnoter, marginaltext och noteringar som har lagts till av bokens producent. Du kan slå av uppläsning av extra innehåll i EasyReader genom att avmarkera "Läs extra innehåll" i "Ljudinställningar". ( Bild på knapp ).